Новини

KMG ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2017 Г.(21 Март 2018)

Share this page on:

KMG Интернешънъл Груп (KMGI) – собственик на Ромпетрол България ЕАД, регистрира рекордни резултати и операции през миналата година, в синхрон с положителния напредък, започнал през 2012 г. - ключовият момент от успешното приключване на програмата за повишаване и увеличаване на производствения капацитет на основната рафинерия - "Петромидия Наводари". От 2012 г. до 2017 г. тя се превърна в най-голямата рафинерия в Румъния и една от най-модерните и комплексни рафинерии в Черноморския регион.

"2017 представлява крайъгълен камък в развитието на групата, не само поради рекордните резултати, но и поради факта, че успяхме да консолидираме и трансформираме дейностите на Групата, да ги доведем до нивото на регионален лидер. Сега е най-подходящото време - и ние сме готови да преминем на следващото ниво - да се съсредоточим върху развитието ни в Румъния и в Черноморския басейн, в районите, в които вече присъстваме, но също така и да гледаме уверено към други държави и техния потенциал да бъдат част от бъдещата стратегия на групата ", казва Жанат Тусупбеков, Главен изпълнителен директор на KMG Интернешънъл.

През 2017 г. KMGI постигна най-високото си ниво на оперативни и финансови показатели - ниво, което все още не е достиганео за 40-те години от основаването на Ромпетрол и рафинерията “Петромидия Наводари”, и 10 години след интегрирането й в Националната  петролна и газова компания на Казахстан - KazMunayGas.

Оперативният резултат (Печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация) за 2017 г. възлиза на 242 милиона щатски долара, което надвишава с около 20% нивото, постигнато през 2016 г. и почти три пъти повече от регистрираното през 2012 г. (79 милиона щатски долара). В същото време, нетната печалба се увеличава шест пъти в сравнение с 2016 г., достигайки 80 милиона долара и в сравнение с отрицателния резултат от 208 милиона долара, регистриран през 2012 г.

Чрез прилагането на набор от мерки за подобряване на бюджетния контрол, разработването на политики за управление на риска (хеджиране, влияние на обменния курс) и приемане на разумна стратегия за финансиране, KMGI успя в периода 2012-2017 г. да намали общия си дълг от 925 милиона щатски долара през 2012 г. до 416 милиона щатски долара през миналата година и съответно до 608 милиона щатски долара през 2016 г.

Консолидирането и централизирането на ресурсите също допринесе за намаляването на нетния дълг с повече от 300% (194 милиона щатски долара през 2017 г.) и доведе до значително подобрение на паричните потоци, налични на ниво Група.

Брутният оборот на групата за миналата година възлезе на повече от 9,5 милиарда долара - с 36% повече от нивата, регистрирани през 2016 г.

Резултатите бяха подкрепени и от увеличение на обема на преработените суровини и продажбите на нефтопродукти в Румъния и в региона, оптимизирането и ефективността на разходите за преработка, логистика и дистрибуция. Изпълнението на текущи програми за трансформация на дейности, за намаляване на оперативните разходи и за увеличаване на рентабилността също допринесе за постигнатите резултати.

Тези програми бяха насочени към всички области - производство, дистрибуция, финансови и други дейности и допринесоха положително за подобряването на организационната култура. Всеки служител беше активно ангажиран и имаше принос чрез различни инициативи / предложения, насочени към подобряване на дейностите и изпълнението, като тези ползи са тясно свързани с резултатите, постигнати на ниво компания и група.

Приносът на групата към румънския бюджет от 2007 г. насетне възлиза на над 14,8 милиарда щатски долара, повече от 60% от които са за периода 2012-2017 г. Миналата година KMGI преведоха над 1,3 милиарда щатски долара в централните и местните бюджети.

 

Рафиниране и нефтопродукти

От 2012 до 2017 г. KMGI преработиха 32.3 милиона тона суровини в своите 3 производствени обекта в Румъния - рафинериите “Петромидия” и “Вега” и в нефтохимическото подразделение. През 2017 г. обемът на преработените суровини се е увеличил с 5%, в сравнение с нивото от 2016 г.,  до 6,23 милиона тона.

Благодарение на инвестициите си от 2008 г. до 2012 г. в размер на над 400 милиона долара, насочени към модернизация и увеличаване на капацитета на рафинерия “Петромидия”, обемът, обработен от рафинерия “Петромидия”, се увеличи от 3,8 милиона тона през 2007 г. на 4 милиона тона през 2012 г., като достигна 5,66 милиона тона през 2017 г. (увеличение от 5% спрямо 2016 г.).

Дневното количество преработени суровини непрекъснато се увеличава от средно 10 800 тона през 2007 г., до 11 000 през 2012 г., съответно 16 763 тона през 2017 г. През декември 2017 г. рафинерията на брега на Черно море достига средно дневно количество от приблизително 19,100 тона суровина - най-високото ниво, постигано в нейната 41-годишна история.

Над 28,5 милиона тона готови петролни продукти са получени от рафинерия “Петромидия” от 2012 г. насам, като обемите непрекъснато нарастват - от 3,6 милиона тона през 2007 г. до приблизително 3,9 милиона тона през 2012 г. и съответно 5,53 милиона тона през 2017 г.

През 2017 г. рафинерия “Петромидия” отбеляза исторически резултати, както по отношение на обема на обработената суровина, така и на производството на горива (бензин, дизел) и други петролни продукти (реактивно гориво). На фона на активните вътрешни програми, насочени към подобряване на производствената дейност и енергийната ефективност, рафинерията на брега на Черно море постигна най-ниските производствени разходи през последните 10 години.

От 2012 г. до 2017 г. рафинерия “Петромидия” е постигнала подобрение на оперативната и механична функционалност, както и намаление с около 14% на индекса на енергийна интензивност и намаляване на разходите за обработка с 44%.

От 2012 г. до 2017 г., в синергия с рафинерия “Петромидия”, рафинерия “Вега Плоещ” преработи количество от приблизително 1,9 милиона тона суровини, от 305 000 тона през 2012 г. до 373 000 тона през миналата година. През 2017 г. бяха постигнати исторически резултати и по отношение на общо обработено количество и нивото на производство на битум (96 400 тона) и екологични разтворители (41 000 тона).

“Вега Плоещ” в момента е най-старото обработващо звено в Румъния (от 1905 г.) и единственият вътрешен производител на битум и хексан.

Подразделението за нефтопродукти на Групата - единствената профилирана единица в Румъния - е обработила в периода 2012-2017 г., над 1 милион тона суровини (пропилен и етилен). Миналата година тя произвежда приблизително 7% над нивото, постигнато през 2016 г., което възлиза на приблизително 193 000 тона.

Трите производствени единици са част от “Ромпетрол Рафинаре” S.A., която е собственост на основно на KMG Интернешънъл (54.63%, пряко и непряко), докато румънската държава притежава 44.69% чрез Министерството на енергетиката.

 

Търговия на дребно и едро

Като част от стратегията, инициирана от групата през 2012 г., сегментът на дребно отбелязва постоянен растеж както в Румъния, така и в Черноморския регион. На местно ниво, обемът на продадените горива (бензин, дизелово гориво, втечнен въглеводороден газ (LPG)) се е увеличил от 1,6 милиона тона през 2012 г. до приблизително 2 милиона тона през 2017 г. (7% повече спрямо 2016 г.), подкрепен от 9% увеличение на мрежата - до 1.028 точки на дистрибуция и 243 станции за LPG.

Развитието бе подкрепено с продължаване на програмата за разширяване на мрежата за дистрибуция на горивата, чрез завършване на ребрандирането на станциите на “Ромпетрол”, но и чрез консолидиране на марките Hei и Fill & Go.

Клоновете в България, Молдова и Грузия постигнаха над 4,2 милиона тона продадено гориво, продадени от 2012 г. до 2017 г. Обемът на продажбите за миналата година е 3 пъти по-висок в сравнение с 2012 г., и е увеличен с 9%, спрямо обема през 2016 г., в контекста на привеждане в съответствие със стандартите на Групата, започнало през 2012 г., заедно с въвеждането на новата концепция за бензиностанциите на Ромпетрол.

Мрежите за дистрибуция на горивата, произведени от рафинерия “Петромидия” в 3-те държави от региона, включва 215 станции в края на миналата година - с 20% повече в сравнение с 2012 г. Наскоро клоновете в България и Молдова отбелязаха 15 години дейност, през които те са станали важен работодател (850 работници и служители) и поддръжник на местната икономика, като приносът им в държавните бюджети възлиза на приблизително 1,63 милиарда долара (87% през периода 2007-2017 г.).

Групата понастоящем е най-големият доставчик на петролни продукти в Република Молдова, с приблизителен дял от 48%, като в същото време е важен пазарен играч в Грузия (19%) и България (16%).

Общите групови продажби на петролни продукти в Румъния за периода 2012-2017 г. възлизат на 13,6 милиона тона, от 1,9 милиона тона през 2012 г., до над 2,6 милиона тона през миналата година (+ 3% спрямо показателя за 2016 г.).

На местно ниво горивата, получени от рафинерия “Петромидия”, се търгуват основно в Румъния от Ромпетрол Downstream - подразделението на групата за продажби на дребно; директните продажби на нефтопродукти за рафинериите достигнаха 482 000 тона през миналата година, подобно на 2016 г., но са с над 60% по-високи от тези през 2012 г.

В същото време петролните продукти, получени и доставени вътрешно от рафинерия “Вега Плоещ” и от нефтохимическото звено, отбелязаха положителен ръст през миналата година, до 206 000 тона, с 9% повече спрямо нивото от 2016 г. и с 64% над резултатите от 2012 г.

Директният износ, осъществяван от производствените звена (рафинерии “Петромидия Наводари” и “Вега Плоещ” и от нефтохимическото звено) в Черноморския регион през 2017 г. е нараснал с приблизително 18%, в сравнение с 2016г. (429 000 тона) и с 60% спрямо 2012 г.

 

Трейдинг и верига за доставки

През 2017 г. общият обем на суровините и нефтопродуктите, реализирани от Трейдинг подразделението на групата, възлиза на 19.3 милиона тона, което е с 18% повече в сравнение с 2016 г. Тези обеми включват суровини, доставени на производствените единици на Групата, както и доставката / продажбата на петролни продукти на собствените регионални дъщерни дружества и външни партньори.

Износните продажби на нефтените продукти на Групата към дъщерните дружества на Групата и към други регионални партньори, се осъществяват от звеното за Трейдинг и веригата доставки на Групата, наречена KazMunayGas Trading (KMGT).

Износът на нефтопродукти, продадени от KMGT през 2017 г., достигна 1,55 милиона тона, което е с 15% по-високо в сравнение с обемите, изнесени през 2016 г.

KMGT също така е единствен оператор на обемите суров нефт за износ, произведен от NC "KazMunayGas". По този начин KMGT доставя суров петрол за рафинерия "Петромидия" и за търговските операции за продажбата на суров петрол на международните пазари.

Повече от 96% от петрола, преработен от “Петромидия” през периода 2012-2017 г., е натоварен чрез Морския терминал на Групата Midia, разположен на 8,8 километра от пристанище Мидия в Черно море, директно до резервоарите на рафинерията. Готовите продукти от суров нефт се доставят чрез сухопътен, железопътен и морски транспорт (през пристанище Navodari).

Оперативните разходи са подобрени с 16% в сравнение с 2012 г. и с 5% в сравнение с 2016 г., а броят на съдовете, експлоатирани миналата година от морския терминал Midia е 420 - с 20% по-високо спрямо 2012 г.

 

За Ромпетрол България ЕАД

Ромпетрол България е част от KMG International Group, един от най-големите брандове с произход Румъния, с място сред супербрандовете в Европа. С около 6 000 служители в 11 държави, KMG International е собственост на националната петролна и газова компания на Казахстан – KazMunayGas. В Румъния KMG International притежава една от най-големите и най-модерни рафинерии в Черноморския регион – Петромидия Наводари, с капацитет на рафиниране от 5 милиона суровина годишно. KMG International притежава и рафинерията Вега в Плоещ – производител на специални разтворители и единственият производител в страната на N-хексан, битум, полимери.

Мрежата на Групата включва над 1 000 точки на продажба в Румъния, Молдова, Грузия и България, както и във Франция и Испания чрез веригата Dyneff – партньорство с китайската компания CEFC China Energy Limited 51% / 49%.

Ромпетрол България ЕАД има активна мрежа от 54 бензиностанции в цялата страна. Дружеството продава на клиенти в България качествени горива по европейски стандарти, произведени в рафинерия Петромидия. Компанията се стреми към активно развитие през следващите години, включително разширяване на мрежата и постоянно подобряване на качеството на обслужване.