Визия

Уважение към служителите

TRG насърчава изобретателността и таланта на своите служители. Стараем се да поддържаме работна атмосфера на сътрудничество, така че служителите да реализират своя потенциал. С оглед на горното се опитваме да им помогнем да подобрят своя живот чрез програмите за развитие, основани на равните възможности и Стандарта за добра работна практика и безопасност.

Почтеност

Приветстваме стандартите за етично поведение във всички сфери на стопанската дейност и в нашите отношения с клиенти и партньори. Ангажираме се винаги да бъдем открити в бизнес отношенията и във връзка с предоставяните от нас услуги.

Активно участие

Разбираме много добре, че ефективната и хармонична комуникация между нас и партньорите ни е от съществена важност за развитието на компанията. Ето защо се опитваме да поддържаме ефективна комуникация.

Здраве и безопасност

Вярваме, че успехът и растежът се дължат и на вниманието към здравето и безопасността на работното място и към околната среда. По тази причина безопасността на служителите и клиентите е от съществена важност за нас.

Управление на риска

Решени сме да създадем работна среда, в която рисковете се избягват в повечето случаи и дори са елиминирани. Тази цел се изпълнява чрез постоянна оценка на риска и прилагане на мерки за безопасност.

Обучение и лидерство

С последователни действия се стремим да подобрим живота на общностите, в които присъстваме. Поради това насърчаваме служителите да играят активна роля в общността и да оказват нужната подкрепа, за да оставят положителна следа.

Уважение към местните общности

Стремим се да създадем и поддържаме хармонични отношения с общностите, в които присъстваме. Освен възможностите за работа, които предлагаме, бихме желали да оставим положителен принос в техния живот, за да запазим нашата репутация на добър работодател и отговорен член на обществото.

Принципи

Във връзка със сферата на социалната отговорност се ръководим от десетте принципа, описани в Глобалния договор на Организацията на обединените нации, относно области като права на човека, работа, защита на околната среда и борба с корупцията.