QHSE

The Rompetrol Group N.V. e мултинационална компания, оперираща в 12 държави. Основните дейности включват преработка, маркетинг и търговия, проучване и производство и други свързани с нефтената индустрия услуги като добив, инженеринг, доставка, строителство и управление (EPCM) и транспортиране. TRG си поставя за цел да се наложи като най-голямата независима нефтена компания в Европа и да завоюва силни позиции в Черноморския и Средиземноморския регион.

The Rompetrol Group N.V. е утвърдена нефтена компания, надежден световен партньор и уважавана социално-отговорна организация. В основата на успеха и силата на нашия бизнес са хората. Съвременните, креативни и професионални решения, които предлагаме се дължат изцяло на служителите, развиващи нашите операции.

The Rompetrol Group N.V. признава и приема моралните отговорности, свързани с насърчаването и защитата на здравето, безопасността и благосъстоянието на лицата, участващи в нашите дейности: служителите на компанията и нашите партньори, техните семейства, нашите клиенти и доставчици, общностите, намиращи се в близост до наши обекти и хората, повлияни от нашата работна среда.

The Rompetrol Group N.V. се ангажира с провеждането на всички дейности по начин, който защитава околната среда.

The Rompetrol Group N.V. ще насърчи прилагането на най-високите стандарти в областите качество, здраве, безопасност и екология (QHSE) като създаде, внедри и поддържа комплексна Система за управление на QHSE, включваща следните цели:

 • да се поставят ясни задължения и отговорности за Качеството, Здравето, Безопасността и Екологията във всички нива на бизнес подразделенията на компанията;
 • да се следи работата с проверки и одити, за да се гарантира ефективност на контролните механизми и постигане на целите;
 • да се развие позитивна култура на здраве и безопасност в цялата организация;
 • да се осигури подходящо обучение, наблюдение, информация и ресурси на всички служители и изпълнители, което да позволи осъществяване на целите за QHSE;
 • да се установят методи за определяне и оценка на опасностите и елиминиране на недоброто качество и инцидентите, свързани със здравето, безопасността и околната среда;
 • да се информират всички служители и други заинтересовани лица по въпросите, които могат да засегнат здравето, безопасността и околната среда;
 • да се съхранят природните ресурси чрез пестене на енергия и намаляване до минимум на генерираните отпадъци и емисии;
 • да се създаде силна и ясна Организация за управление на QHSE, както и на ефективни, ефикасни, прозрачни и интегрирани процеси по QHSE;
 • да се спазят и изпълнят законовите изисквания за QHSE във всички наши обекти;
 • да се отчетат всички аспекти на QHSE във всяко наше решение;
 • да се демонстрира чрез мениджърите и ръководителите на групата силно, видимо лидерство относно QHSE;
 • да се запознаят всички служители и изпълнители с всички изисквания и процеси по QHSE, да се заинтересуват, ангажират и участват активно в аспектите на QHSE.

В допълнение The Rompetrol Group N.V. поема отговорност за непрекъснато подобрение на работата във връзка с целите за качество, здраве, безопасност и екология. Политиката ще бъде редактирана периодично, за да се гарантира актуалността. От всички служители се очаква да гарантират, че чрез действията или пропуските си няма да нарушат смисъла или духа на тази политика.